FEN KOLEJİ

İLKOKUL


Akademik başarıya ancak sağlam bir altyapıyla ulaşılacağının farkında; çok yönlü, yenilikçi ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim modeli...

Çocuklarımızın bir üst akademik basamağa geçmeden önce hedeflerini belirlemiş, seçen ve seçilen, disiplin sorunu olmayan, başarıya odaklı öğrenciler olmaları için eğitim modelimiz çok yönlü olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) programı dikkate alınarak özveriyle planlanmıştır.

OKUL İÇİN DEĞİL HAYAT İÇİN ÖĞRENİYORUZ!

Okullarımızda öğrencilerimizin kendi kendine yetebilen, çok yönlü düşünebilen, sorgulayan, haklarını savunabilen, başkalarının hak ve hürriyetlerine ve farklı kültürlere saygı duyan dünya vatandaşı bireyler olması hedeflenir.

HER ÇOCUK FARKLI ÖĞRENİR!

Her çocuğun öğrenirken kendine özgü güçlü yönleri vardır. Bu güçlü yönler fark edildiğinde ve tercihlerine uygun eğitim yöntemleri kullanıldığında çocuklar öğrenmenin ve başarmanın keyfini yaşıyor. Fen Koleji’nde her öğrenci kendi stiline göre öğreniyor.

Uluslararası alanda zenginleştirilmiş programımız ile çocuklarımızın farklılıklarını unutmadan bilgiye nasıl ulaşacakları konusunda rehberlik etmeyi ve akademik başarının yanı sıra özellikle 1 ve 2. yabancı dil yeterliliğinde ve sosyal etkinliklerde de desteklenmelerini amaç edindik.

Çeşitli envanterler ile nasıl daha iyi öğrendikleri tespit ediliyor. Öğrenirken nasıl bir fiziksel ortama ihtiyaç duydukları, duygusal anlamda nasıl motive oldukları, kuralların öğrenmelerini nasıl etkilediği, Öğrenirken nasıl yönergelere ihtiyaç duydukları belirleniyor.

Neyi, nasıl daha iyi öğreneceklerinin farkına varan çocuklarımız geleceğe hazır olacaklardır.

İlkokul birinci sınıf anaokulundan sonra okul hayatına ilk adımın atıldığı, ilk heyecanların yaşandığı bir süreci içerir. Birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okul kültürüne alışmaları, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri, sorumluluk üstlenmeleri, kendilerini ve çevrelerini tanımaları konularındaki gelişimleri için uygun ortam sağlanır.

Birinci sınıfta öğrencilerimiz Türkçe derslerinde, okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini geliştirirler. Okuma-yazma öğretiminde“Ses Temelli Cümle Yöntemi” kullanılır. Öğrenciler sesten hece, kelime ve cümle oluşturarak anlamlı cümle kurma çalışmaları yaparlar. Temel dil bilgisi kurallarını öğrenirler ve uygularlar. Öğrenme tarzlarına ve seviyelerine uygun olarak okuma ve yazma becerilerinin gelişimi için fırsatlar elde ederler. Bireysel, akran, öğretmen değerlendirmeleriyle dönüşümlü düşünme yaparak değerlendirme sürecine katılırlar.

Matematik dersinde öğrencilerimiz somut malzemelerle çalışarak çıkarma, toplama, problem çözme ve ölçme gibi matematiğin temel becerilerini kazanırlar. Öğrencilerin gelişimlerine, deneyimlerine, öğrenme tarzlarına uygun olarak matematiğe dair anlam oluşturma, sembole dönüştürme ve uygulama basamaklarını kullanarak dersler işlenir.

Hayat Bilgisi dersi, temel öğeler ile bağlantı kurularak işlenir. Öğrencilerimiz aktivitelerde sorgulama, gözlem yapma, veri toplama, veri kaydetme, soru sorma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar. Öğrendikleri konularla günlük yaşamları arasında bağlantı kurarlar. GEMS (Matematik ve Fende Büyük Buluşlar) aktiviteleri ile birer bilim adamı gibi düşünerek Fen dersine ilk adımlarını atarlar.

Birinci sınıfta öğrenciler İngilizceyi, kendileri ve hayatları hakkında iletişim kurmak ve etraflarındaki sosyal ve doğal dünyayı keşfetmek amacıyla kullanırlar. Hem konuşma ve dinleme becerileri edinirler hem de kelime dağarcıklarını geliştirirler. Öğrenciler kurgu ve kurgu olmayan metinlerin özelliklerini öğrenerek ve yazar çalışmalarına katılarak kendilerini okur olarak görmeye teşvik edilirler. Sık kullanılan kelimeleri öğrenme ve kelime sökme becerileri geliştirme dahil olmak üzere temel okuma becerilerini geliştirirler. Öğrendiklerini yazarak ifade etmeye cesaretlendirilirler. Öğrenciler yazma çalışmalarında resimleri, şekilleri ve şemaları etiketlemeden, cümle yazımına kadar farklı beceriler öğrenirler.

Birinci sınıfta Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, fiziksel aktivitelerden önce ve sonra kıyafet değiştirmeyi, ısınma yapmayı, fiziksel etkinliklerde sıvı tüketmenin önemini, kendilerini ve başkalarını riske atacak hareketlerden kaçınmayı, vücudunun farklı bölümlerini kullanarak denge ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri öğrenirler. Farklı fiziksel aktiviteler yaparak basit kurallı oyunlar oynarlar.

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz ilkokula başlamanın heyecanı ile insanların hangi görsel sanat yolları ile kendilerini ifade ettiklerini öğrenirler. Farklı sanat dalları ve sanatçıları inceleyerek keşfeder ve edinilen bilgileri çalışmalarına aktarırlar. Doğadaki doku örneklerinden boyama tekniklerine, sanatçıların eserlerindeki anlatım tarzlarına kadar süren sanat yolculuğunda hayal güçlerini zenginleştirirler. Sanat müzeleri ve galerilere düzenlenen geziler öğrencilerimizin sanatsal bakış açısı kazanmasına imkân sunar.

1.sınıfta Müzik dersinde öğrencilerimiz temel müzik becerilerini ve bestecileri öğrenirler. Enstrüman çalma ve enstrümanların sesleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenerek okul içi etkinliklere katılırlar. Öğrenciler düzenli ritimlerle eşlik ederek enstrüman çalma becerilerini geliştirirler. Hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek gruplar halinde şarkılar söylerler. Öğrenciler tek başına şarkı söyleme becerilerini geliştirirken şarkılara uygun hareketler yaratarak dans ederler.

Öğrencilerimiz yeni bir öğrenme ortamı olan bilgisayar laboratuvarı ve bu yeni mekânın kuralları ile tanışırlar. Bilgisayar parçalarını, bu parçaların ne işe yaradıklarını öğrenirler ve fare kullanımı ile ilgili alıştırmalar yaparlar. Bilgisayar kullanımı esnasında sağlıklarını nasıl koruyacaklarını ve bilgisayar karşısında nasıl oturmaları gerektiğini öğrenirler. Paint programında yer alan araçları ve işlevlerini öğrenirler. İstenilen temada çizim yaparlar. Kelime işlemci programında başlangıç seviyesinde yazı çalışmaları yaparlar.

İkinci sınıfta öğrencilerimiz Türkçe derslerinde, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirirler. Dilimizin zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru ve etkili kullanırlar. Yapılan dil çalışmalarıyla iletişim kurma becerilerini geliştirirler. Öğrenciler okuma ve anlama, düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme, etkin dinleme ve kendilerini sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştirirler. Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade ederler. Öğrenciler yaşam boyu okuma ve araştırmaya yönelik becerilerinin temellerini oluşturmaya başlarlar.

Matematik dersinde öğrencilerimiz öğrenme sürecinin merkezinde bulunarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejilerinden yararlanırlar. Öğrenciler matematiksel becerilerini günlük yaşantılarından yola çıkarak deneyimleme fırsatı bulurlar. Öğrenme süreçleri disiplinler üstü ilişkilendirme temel alınarak planlanır. Dört işlem, problem çözme, ölçme ve tahmin etme ele alınan başlıca konular arasındadır.

Hayat Bilgisi dersi, temel kavramlar doğrultusunda ele alınır. Sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler, gelişim özellikleri temel alınarak sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Öz yönetim, sosyal, düşünme, iletişim ve araştırma becerilerini geliştirebilecekleri deneyimler sunulur. Öğrenciler ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri kazanırlar.

İkinci sınıf İngilizce programında öğrenciler konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri geliştirirler ve aidiyet, toplumların bağlantılılığı ve çevreyi korumada bize düşen görev gibi konuları araştırarak kelime dağarcıklarını zenginleştirirler. Kurgu olmayan metinlerin özelliklerini öğrenirler ve araştırmaların sonucunda kendi bilgi kitaplarını hazırlarlar. Okumadaki akıcılıklarını arttırmak amacıyla kelime sökme becerileri öğrenirler ve okur tiyatrosu gibi etkinliklere katılırlar. Öğrenciler kendilerini bir yazar gibi görmeye ve hikâyeler, tasvirler ve bilgi paragrafları gibi çeşitli metinler oluşturarak yazma becerileri geliştirmeye teşvik edilirler.

İkinci sınıf Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, egzersiz öncesinde ve sonrasında vücutlarına karşı sorumluluklarını, düzenli egzersizin sağlıkları üzerindeki önemini, bedensel koordinasyon gerektiren (koşma, atlama, atma vb.) bireysel/eşli olarak dengeleme hareketlerini, bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak oyunlar oynamayı, nesneler ve diğer insanlar arasında güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğrenirler. Oyunlara aktif katılım göstererek, boş zamanlarını da sportif etkinliklerle geçirirler.

Görsel Sanatlar dersinde üniteler sınıf seviyesine göre değişim gösterir. Öğrenciler farklı teknikleri deneme fırsatı bulacakları bir yolculuğa başlarlar. Aborjinlerin hayatını merak ederler ve incelerler. İlk insanların nasıl ve hangi doğal malzemelerle resim yaptıklarını empati kurarak anlar ve çalışmalarına aktarırlar. Çizgilerden ve şekillerden yola çıkarak görsel doku bankası oluştururlar. Sürrealist eserleri inceleyerek yeniden yorumlarlar. Heykellerin sergilendikleri mekânlara göre özelliklerini inceleyerek, üç boyutlu olarak duygularını ifade ederler.

2.sınıfta Müzik dersinde öğrenciler şarkı söyleme becerilerini geliştirirler. Şarkılara küçük vurmalı enstrümanlarla eşlik ederken öğrendikleri ritim kalıplarını kullanarak kendi ritim bestelerini oluştururlar. Farklı formlarda şarkılar dinler ve bu formlara uygun hareketler yaratırlar. Eğlenceli aktivitelerle notaların portedeki yerlerini ve değerlerini öğrenirler. Seçilmiş müzik dönemlerinden bestecilerin eserlerini dinleyerek dinleme becerilerini geliştirirler.

Öğrencilerimiz, bilgisayar parçalarını öğrenir ve bu parçaların işlevlerini bilirler. Fare kullanımı ile ilgili alıştırmalar yaparlar. Bilgisayar kullanımı esnasında nasıl sağlıklarını koruyabileceklerini öğrenirler. Paint programında temalara uygun çizimler yaparlar. Kelime işlemci programında yazı çalışmaları yaparlar ve bu yazılar üzerinde değişiklik yaparlar.

Üçüncü sınıfta öğrencilerimiz, Türkçe dersinde okuma yazma becerilerini geliştirirler, kelime dağarcıklarını zenginleştirirler, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını doğru olarak anlama gücü kazanırlar. Vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okuma ve anlama becerisi edinirler. Farklı yazı türlerini inceleyerek okuduklarıyla bağlantı kurarlar. Hayal güçlerini kullanarak sayfa düzeni ve yazım kurallarına uygun yaratıcı yazılar yazarlar. Dil bilgisi ve sözcük bilgisini bağlam içinde ve günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenirler. Ünitelerle ve günlük yaşamla bağlantılı dinleme ve konuşma aktiviteleri yaparak, etkili görsel sunular hazırlayarak kendilerini iyi ifade edebilme, çıkarımlarda bulunabilme, sorunları çözebilme becerilerini geliştirirler.

Matematik dersinde konuları (örüntüler, sayılar, dört işlem, problem çözme, ölçme, tahmin etme, grafik, Geometri konuları) sorgulayarak ilerler ve günlük hayatla ilişkilendirirler. Görsel, işitsel pek çok materyalle Matematik dersinin bilgi ve kavramlarını keşfetme yoluyla öğrenirler.

Fen Bilimleri dersi, öğrencilerin gözlem yapma, gözlem sonuçlarını kaydetme, tahminleri ile gözlemlerini karşılaştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme gibi bir dizi beceriyi geliştirmelerini hedefler. Tüm sınıf düzeylerinde olduğu gibi üçüncü sınıflarda da GEMS (Matematik ve Fende Büyük Buluşlar) aktiviteleri ile öğrencilerin birer bilim insanı gibi hareket etmeleri ve bilimsel araştırma adımlarını takip etmeleri beklenir. Öğrenciler belirlenen konuları, bilimsel olay ve olguları neden-sonuç ilişkileri kurarak öğrenecekleri aktivitelerle derinlemesine öğrenirler.

Üçüncü sınıf İngilizce programında öğrenciler kendi hayatlarıyla, diğer insanlarla ve topluluklarla, çevreyle ve insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri ile alakalı çeşitli konuları araştırmak suretiyle iletişim becerilerini geliştirirler. Öğrenciler İngilizce derslerinde daha çok, araştırmacı olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenirler. Bilgi metinleri, anlatılar, tiyatro metinleri yazarak ve sunumlarda dijital araçları ve platformları yaratıcı bir şekilde kullanarak, öğrendiklerini paylaşmanın farklı yollarını öğrenirler. Öğrenciler geniş ve geçmiş zaman kiplerini, yardımcı fiilleri, soru yapılarını, karşılaştırma ve üstünlük sıfatlarını kullanırken dilin kurallarını ve doğru kullanımı öğrenirler. Anlamak amacıyla okumak için, metinleri gözlerinde canlandırmayı ve bağlantılar kurmayı öğrenirler.

Üçüncü sınıf Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, ısınma hareketlerini lider eşliğinde yapmayı, egzersiz yaparken vücutlarında meydana gelen temel değişiklikleri ve farklı aktivitelerin, araç – gereçlerini güvenli kullanma kurallarını öğrenirler. Yer değiştirme ve dengeleme hareketlerini farklı yön, hız ve kuvvetlerde yapmayı, temel spor branşlarının malzemelerini, fiziksel etkinliklerde vücut kontrolünü sağlayarak hareket etmeyi öğrenirler. Oyunlara aktif katılım göstererek, sağlıklı yaşamanın yollarını belirlerler.

Görsel Sanatlar dersinde öğrenciler sanatçıların çalışmalarında yaşadıkları dönemin izlerini, eserlerine nasıl yansıttıklarını incelerler. Görsel biçimlendirme öğelerinin kullanımının sanatçılara göre farklılıklar gösterdiğini anlarlar. Tarihi yapıtlar ve müzelerdeki eserlerin farklı hikâyeleri olduğunu fark ederler.

Üçüncü sınıfta Müzik dersinde, öğrenciler nota bilgilerini geliştirmeye, ses eğitimi ve perküsyon becerilerini öğrenirler. Enstrümanların farklı gruplardan oluştuğunu ve temel öğeler olan hız, gürlük ve yükseklik kavramlarını öğrenirler. Farklı müzik dönemlerinden klasik müzikler dinleyerek dinleme becerilerini geliştirirler. Müziğin formları üzerinde düşünerek ve “yaratıcılık” tutumlarını kullanarak verilen bir müzik için söz ve hareketler bulurlar. Uluslararası ve geleneksel şarkılar öğrenerek şarkı dağarcıklarını zenginleştirirler.

Masaüstü yayıncılık, hesap tablosu ve sunu dosyalarını ayırt edebilir ve disiplinler arası bağlantılarla yapılandırılan içerikler üzerinde basit türde bir dokümanı oluşturabilirler. Bulut sistemi ile tanışırlar, bulut üzerinde ürünler oluşturabilirler ve bu ürünler üzerinde ortak çalışma yapabilirler. Masaüstü programları ile kendi afiş tasarımlarını oluşturabilirler ve bunu bulut sistemi üzerinde paylaşabilirler. Devamlı olacak şekilde kodlama etkinlikleri yaparlar. İnternet’te etkili araştırma yapabilme, dijital vatandaşlık, web 2.0 araçları ile öğrenme etkinlikleri tasarlama müfredat konularımız arasında yer almaktadır.

Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz Türkçe dersinde, Türkçe’nin doğru kullanımı ile ilgili fark ettikleri temel becerilerin tekniklerini kullanmaya teşvik edilirler. Öğrenciler; sözel iletişim (dinleme ve konuşma), yazılı iletişim (okuma ve yazma), görsel iletişim (izleme ve sunuş) becerilerini geliştirirler. Yazım kurallarını öğrenirken, dilin kullanımı ile ilgili konuları ayrıntılı biçimde ele alırlar. Not alma, okuma ve dinleme teknikleri ve görsel sunular hazırlama becerileri bu sene içerisinde daha da gelişir.

Matematik dersinde öğrencilerin matematiği bir düşünce tarzı olarak kullanmaya başlamaları amaçlanır. Matematiksel işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artar. Doğal sayılar dışındaki kesir sayılarını ve ondalık kesir sayılarını tanırlar. Geometrik şekillerin çevre hesaplamalarını bu seviyede öğrenirler. Öğretim programımızda somuttan soyuta ilkesini gerçekleştirebilmek için “Math a Way of Thinking” ve GEMS aktivitelerine yer verilir.

Fen Bilimleri dersi, öğrencilerin bilmeye ve anlamaya istekli olmalarını, çevresini oluşturan her şeye değer vermelerini, mantıklı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve bilimsel değerlere sahip olmalarını amaçlar. Sorgulama, bilimsel incelemenin ve anlayışın merkezinde yer alır.

Dördüncü sınıfta öğrenciler İngilizceyi fen ve sosyal konularını araştırmak için kullanırlar. Bunu yaparken sorular sorarlar, araştırmalar yaparlar, tartışmalar gerçekleştirirler ve öğrenmeleri üzerinde düşünürler. Öğrenciler İngilizceyi kullanarak teknolojinin avantajları ve dezavantajları, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ve seçimlerimizin sağlığımıza etkisi gibi konulara ilişkin farklı perspektifleri keşfederler. Birlikte konular üzerinde çalışırken konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirirler ve kelime dağarcıklarını zenginleştirirler. Araştırdıkları soruların cevaplarını bilgi metinlerinde bulabilmelerine ve çeşitli bölümlü kitapları anlayarak okuyabilmelerine yardımcı olacak okuma stratejileri öğrenirler. Planlama aşamasından kullanım aşamasına kadar tüm yazım sürecine odaklanarak dergi makaleleri, hikâyeler, mektuplar, şiirler ve bilimsel sürece uygun deneyler yazarlar. Tüm dillerin belirli örüntüleri ve kuralları olduğunun farkına varırlar ve kendi çalışmalarını incelerken bu anlamalarından yararlanırlar. Bu şekilde; dil bilgisi ve yazımda doğruluk derecelerini arttırırlar. Öğrenciler ayrıca, konuşma, dinleme, okuma ve yazmada dil kullanımını değerlendiren Cambridge Young Learners Flyers sınavına girerler.

Sosyal Bilgiler dersinde ünite konuları sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen öğrenciler olabilmeleri için yapılandırılmıştır. Öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmeleri, bilgiye ulaşım tekniklerini öğrenmeleri ve kullanmaları hedeflenir.

Ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrenme süreci boyunca düzenli olarak yapılır, öğrenciler gelişimleri ile ilgili geri bildirim alırlar. Gelişimleri yazılı olarak raporlandırılır. Gözlem raporları, portfolyo çalışmaları, akran ve öz değerlendirme formları da ölçme ve değerlendirme için kullanılır.

Dördüncü sınıf Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, ısınma hareketlerini belli bir sıra ile yapmayı, sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yapılması gerekenleri (dinlenme, dengeli beslenme ve egzersiz), aktivitelerde çevre ve kendi güvenlik önlemlerini almayı, yer değiştirme hareketlerini farklı hız ve seviyelerde göstermeyi, sıçrama, atma ve koşma etkinliklerini, bedensel çeviklik, koordinasyon ve denge gibi temel jimnastik becerilerini, hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri kontrol etmeyi öğrenirler. Kişisel sağlığımızı geliştirmek için gerçekçi hedefler ve stratejiler belirlerler.

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz her kültürün kendine has özellikleri olduğunu fark ederler, sanatçı ve eserlerine nasıl yansıdığını incelerler. Müzelerdeki her eserin özelliklerine göre sınıflandırıldığını ve müze çeşitlerini öğrenirler. Müzelere yaptığımız gezilerdeki deneyimlerini iki ya da üç boyutlu çalışmalara aktarırlar. Müzelere yapılan gezilerden sonra deneyimlerini yaptıkları poster ve broşürlerle paylaşırlar.

Dördüncü sınıfta Müzik dersinin bir saatinde öğrenciler farklı ritim kalıpları öğrenirler. Bireysel ve grup çalışması yaparak kendi ritim bestelerini oluştururlar. Böylece, beste yapmanın ilk aşaması olan ritim bilgilerini geliştirirler. Özel gün ve haftalar ile ilgili şarkılar ve marşlar öğrenirler ve yıl içinde sınıf korosu olarak sunarlar. Nota okuma bilgilerini geliştirmeleri için farklı ritimlerden oluşan solfej parçalarını söylerler. Seslerin temel özelliklerini öğrenir ve bu konuda çeşitli deneyler yaparlar.

Bilişim Teknolojileri dersi; 4. sınıf seviyesi için hem bilgisayar laboratuvarında hem de sınıflarda 1:1 iPad programı olarak işlenecek şekilde tasarlanmıştır. Derslerimiz; öğrencilerimizin günümüzde kullanılan teknolojilerden haberdar olmaları ve bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanmaları üzerine planlanmıştır. Öğrencilerimiz derslerde; bulut sistemini öğrenirler ve bulut sistemi üzerinde ürünler geliştirebilirler. İnternet’te doğru arama yapma, güvenilir web siteleri, e-posta yazımı ve dijital vatandaşlık hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayda bir kez olacak şekilde kodlama etkinlikleri yaparlar. Birçok web 2.0 aracının ve masaüstü programlarının kullanımını öğrenirler. Yapılan iPad dersinde öğrencilerimiz eğitsel iOS uygulamalarının kullanımını öğrenirler ve çeşitli öğrenme etkinlikleri üzerinde çalışırlar. 1:1 öğrenme programı kapsamında ilkokul 4. sınıfta iPad’lerin akademik amaçla kullanımı konusunda bir oryantasyon programı da sene başında itina ile uygulanır.