FEN KOLEJİ

KURUMSAL

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI ve PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

FEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. (“Anaokulu, İlkokul, ortaokul ve Lise ”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

FEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu FEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. olarak Kurumumuz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) İşlenecek Veriler

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidi.r

Kişisel verileriniz

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
• Doğru ve gerektiğinde güncel olarak
• Belirli, açık ve meşru amaçlar ile
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Sizinle ve okulumuzdan eğitim hizmeti alacak çocuğunuzla ilgili olarak ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, velayete ilişkin kararlar, çocuğunuzun ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, ödeme bilgileri (kredi kartı, banka hesap bilgileri.)nüfus bilgileriniz, öğrencinin kardeşlerine ilişkin bilgiler gibi bilgiler (Birlikte “kişisel veri”) ile sizinle imzalanan sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için gerekli olabilecek diğer bilgileri toplamaktayız. Ayrıca çocuğunuzla ilgili sizin tarafınızdan paylaşılacak sağlık bilgileri, aşı bilgileri ve kan gurubu okulumuz doktoru tarafından gerekli müdahalenin yapılabilmesi ya da acil müdahale gerektiği takdirde yetkili sağlık personeli ve yetkili makamlarla paylaşılabilmesi için toplanmaktadır.

Okulumuza Mali Yardım/Burs müracaatında bulunmanız halinde, yukarıdaki verilere ek olarak ya da bunlarla birlikte, öğrencilerimizin Velisi olarak Size ilişkin, oturduğunuz evin tapu, kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, araç ve gayrimenkul bilgileriniz, malvarlığınıza ilişkin diğer bilgileriniz, maaş, aylık gelir bilgileri, diğer çocuklarınıza ilişkin bilgiler, çocuğunuzun ve sizin sağlık bilgileri, ödediğiniz vergiye ilişkin bilgileriniz toplanacak ve sadece bu amaç için yetkili birim ve makamlarla paylaşılabilecektir.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda FEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. İşletmesinin ilgili birimleri, ofisleri, internet sitelerimiz, internet uygulamaları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, kurumumuz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıdaki kanallar vasıtası ile Kurumumuzca sunduğumuz eğitim ve diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu kapsamda Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri;

1. Kanunen alınmasının zorunlu olması,
2. Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
3. Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
4. Bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
5. Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde FEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. Okulları lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,
şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları :

• Veli olarak sizlerin ve çocuklarınızın kişisel verilerini
• Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarımızı eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek,
• Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
• FEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ‘ nin Ana binası ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
• Sunulan hizmetlerden faydalandırmak,Yeni uygulamalardan haberdar etmek, Fen Eğitim kurumları A.ş.’nin düzenlediği etkinliklerden haberdar etmek,düzenlediği toplantılara davet etmek,
• Okulistik, Morpa, Cambridge Sınavları ile online yayınları, FENGO, Zoom, ve Sebit v-cloud gibi uzaktan eğitim yaptığı eğitim platformlarını kullanmak,
• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
• Öğrenciler ile idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi,
• Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,
• Kişisel veri sahibinin yapacağı şikayet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,
• Kişisel veri sahibinin tercihine göre oluşturulan servisleri önermek,
• Yasal mevzuata uygun şekilde ticari elektronik posta göndermek,
• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi
• Fen Eğitim Kurumları A.Ş.’ nin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
• Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
• Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,
• Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
• Kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,
• Spor tesisleri için kayıt talebi almak, fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,
• Mağaza ve Kültür Merkezlerinde fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,
• Sanat Galerisinde sanatçının ve/veya alıcıların eser satış ve teslimat işlemlerinde kullanmak,
• İletişim alanında okullarımızla ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.
• Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi
• Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
• Fen Eğitim Kurumları A.Ş.’ nin genel ve Özel Kampanyalarından, Promosyon, Tanıtım, İndirim v.s. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararladırılması, kutlama ve temenni iletimi,
• Fen Eğitim Kurumları A.Ş.’ nin menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
• Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
• Fen Eğitim Kurumları A.Ş.’nin sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerden tarafınızı haberdar etmek, Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
• Fen Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güveliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak, Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,

5)İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde, Kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri, kurumun hizmet aldığı Bankalar ve diğer yetkili kamu ve özel kurumlarla, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için iş Ortakları, tedarikçilerimize, şirket yetkilileri, yazılım hizmeti alınan, kurumun verilerini işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenlik sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarımıza, denetçilere , hissedarlarımıza ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

6) Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Öğrencinize ve size ilişkin kişisel verileriniz ve öğrenci transkriptleri yurtdışında akredite olduğumuz kurum ve kuruluşlara, öğrencilerin yurt dışında bulunan diğer eğitim kurumlarına kabulü, eğitim hizmetimizin kaliteli bir şekilde sunulması, öğrencilerimizin yurtdışına yapacağı seyahatler ve katılacağı organizasyonlara yönelik hazırlıklar ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla aktarılabilecektir. Yurtdışına yapılacak veri aktarımında temel prensip verilerin aktarım yapıldığı ülkede de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli mevzuatın olmasıdır. Bununla birlikte veri aktarımı yaptığımız ülkelerde bu yönde yeterli bir korumanın bulunmaması halinde, ilgili ülkede veri aktarımının gerçekleştirildiği veri sorumlusu tarafından kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın sağlanacağı ve verilerin aktarım amacı dışında kullanılmayacağı yazılı olarak taahhüt edilir ve gerekli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu nezdindeki izin prosedürü tamamlanır.

7) KVKK uyarınca Fen Eğitim Kurumları A.Ş.’ nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller :

Kvkk’ nın 5. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Fen Eğitim Kurumları A.Ş. açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınmış kişisel verilerinizi işleyebilir;


• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
• Fiili imkansızlık nedeni ile veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması ,
• Fen Eğitim Kurumları A.Ş. ve ilişkili şirketleri/ kuruluşları* ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Fen Eğitim Kurumları A.Ş.’ nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fen Eğitim Kurumları A.Ş’ in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması.

8) Veri İşleme Süresi 

Kişisel verileriniz tabi olunan yasal düzenlemelerde belirli bir sürenin öngörülmesi durumunda söz konusu süre ya da bu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerinizin toplanma amaçların sona ermesi durumunda ise hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler re’sen Kurumumuz tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakkınız, aşağıda yer verildiği.

9) Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini önlemek amacıyla şifreleme, fiziki güvenlik önlemleri, yetki hiyerarşisinin kurgulanması gibi gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

10) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak her zaman:


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.

Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda yer verilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formda belirtilen yöntemlerle “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu’nu” doldurup imzalayarak Kurumumuza iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

11)Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

FEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. FEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz FEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, gereken süre zarfında saklanması kapsamında açık rızanızı talep ediyoruz.

Açık Rıza: belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda ve aydınlatma metninde belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Fen Eğitim Kurumları A.Ş. ile paylaştığım kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin hizmetlerin daha iyi ve kaliteli şekilde sunulabilmesi, kurumsal iletişimi sağlamak, istatiksel çalışmalar yapmak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, hukuk işlerinin takibini yapmak amacıyla ve benzer amaçlarla, kişisel verilerim, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, mezhep, din ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf üyeliği vb.) dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla, Fen Eğitim Kurumları A.Ş. Okulları tarafından işlenmesi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve paylaşılması, tarafıma sms (kısa mesaj), eposta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılması, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanması vb. konularla ile ilgili olarak, ‘Fen Eğitim Kurumları A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi oldum.

Kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun, Fen Eğitim Kurumları A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları başlıklı 4 numaralı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen Genel İlkeler ve 6. maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları hükümlerine uygun olarak, Fen Eğitim Kurumları A.Ş. ve İştiraklerine bağlı merkez veya birimleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin, gerektiğinde işlenmek üzere kanunen yetkili gerçek veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Fen Eğitim Kurumları A.Ş. ve İştirakleri ile bunların alt işverenlerine ve franchiselarına, Fen Eğitim KurumlarıA.Ş.’nin veya Fen Eğitim Kurumları A.Ş.’ye bağlı merkez ve birimlerinin, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, FENGO, Zoom, Okulistik, Morpa, Cambridge Sınavları ile online yayınları ve Sebit v-cloud gibi uzaktan eğitim için kullandığı platformlara, yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’ nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına kendi özgür irademle açıkça rıza gösteriyorum.