FEN KOLEJİ

FEN ANADOLU LİSESİ

Özel Fen Anadolu Lisesi, yabancı dille öğretim yapan özel lise (Anadolu Lisesi) statüsündedir.

Lisede İngilizce eğitimi SEPT (Studying English through projects and tests) programı baz alınarak yürütülmektedir. Dil düzeyleri Avrupa Dilleri Öğretimi Çerçeve Programı (CEF-Common European Framework)” temel alınarak oluşturulur. Öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini, sınıf düzeylerine göre FCE, IELTS ve TOEFL gibi uluslararası sınavlar aracılığıyla ölçmekte, İngilizce derslerimizde bu sınavlara yönelik çalışmalar yapmaktayız. Lisemizin en önemli hedeflerinden biri öğrencilerimizin mezun olurken İngilizcede ileri seviyeye, 2. yabancı dilde orta seviyeye ulaşmaları ve üniversitelerin hazırlık sınıflarını okumalarına gerek kalmadan kazandıkları bölüme direkt başlayabilmeleridir. Bu sebeple 10.sınıfta IELTS, 11. ve 12. sınıflarda yoğun TOEFL IBT ’ye hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil eğitimimizde AFS, MUN, ISTA, SCHOOL PARTNERSHIP gibi uluslararası projeler çok önemli rol oynar. Öğrencilerimiz bu projeler aracılığıyla yurtdışına çıkma şansını yakalarlar, farklı kültürleri yakından tanırlar ve değişik ülkelerden yeni arkadaşlar edinirler. Dil öğrenmenin önemini ve gerekliliğini daha iyi anlarlar.

Öğretim programımızda üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları büyük önem taşır. Üniversiteye hazırlık programı kapsamında öğrencilerin gelişimi; Öğrenci koçları, YKS Kurulları, Ölçme Değerlendirme Birimi ve Rehberlik Psikolojik Danışma Servisi tarafından yakından izlenir. Öğrencilerin akademik yeterliliği, okul içinde yapılan YKS deneme sınavlarıyla da ölçülür. Öğrencilerin ders eksiklerini tamamlamak için, destekleyici kurs programları uygulanır ve birebir çalışmalar yapılır.

Öğrenme sürecini etkin kılmak için araştırma, proje ve teknoloji tabanlı uygulamalar, laboratuvar ve atölye çalışmaları gibi yöntem ve teknikler kullanılır.

Öğrencilerin istek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı kulüp çalışmaları yapılır.

Meslek tanıtımları, üniversite ziyaretleri, envanter uygulamaları ve diğer etkinliklerle "Mesleki Rehberlik ve Kariyer Edindirme" programı uygulanır.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere tanıtım çalışmaları yapılır ve öğrenciler bilgilendirilir. Yurt dışı eğitim bursları hakkında tanıtıcı çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin kültürler arası etkileşimlerini sağlamak ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek amacı ile birçok kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenir.

Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında sivil toplum örgütlerinin düzenlediği ulusal ve uluslararası projelere katılmaları sağlanarak " toplumsal sorumluluk bilinci" kazandırılır.

Okulumuzda ayrıca uluslararası pek çok çevre projesi de yürütülmektedir. Caretakers of The Environment, Young Reporters For The Environment bunlardan bazılarıdır. Bu projelerde öğrencilerimiz okulumuzda edindikleri çevre bilinciyle, çevre sorunlarına çözüm önerileri geliştirip bunları hayata geçirerek, gelecek nesillere karşı sorumluluklarını da yerine getirmektedirler.


Türk Dili ve Edebiyatı (9-12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı, edebî metinler aracılığıyla öğrencilerin Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımalarını; Türk dilinin inceliklerini keşfetmelerini; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Öğrencilerin:

• Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları
• Edebi metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları
• Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları
• Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla milli, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri
• Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri
• Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları
• Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri ve yazma alışkanlığı kazanmaları
• Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri
• İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bilinç kazanmaları amaçlanmaktadır.

11.sınıftan itibaren uygulanan Türkçe programının hedefleri ise öğrencilerin okudukları yapıtları ayrıntılarıyla değerlendirmelerini sağlamak ve bu yapıtlar hakkında yazınsal eleştiri becerisi kazandırmaktır. Yazılı/sözlü anlatımda düşüncelerini açık, bilinçli, tutarlı, eksiksiz ve akıcı olarak aktarma becerisi kazandırmak ise bir başka hedefimizdir. Böylece öğrenciler ana dillerini yazınsal inceleme yapabilecek düzeyde kullanabilecek ve yapıtları ayrıntılı inceleyerek edebiyata sağlam bir yaklaşım becerisi kazanacaklardır. Değişik dönemlere ve kültürlere ait yazınsal yapıtlar arasındaki benzerlikleri ve ayrımları da değerlendirecek düzeye geleceklerdir. Yazarların kullandığı dil, teknik, biçem ve bunların okuyucu üzerindeki etkilerini de ayrıntılı biçimde ele alacaklarından yazınsal teknik açısından da donanmış olacaklardır.

Matematik Bölümü, matematiği keşfedebilen, eleştirel düşünceye açık, problem çözebilen, analiz yapabilen, çok yönlü düşünebilen, teknolojiyi araç olarak kullanabilen ve öğrendiklerini günlük hayattaki problemlere uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu hedeflere ulaşmak için derslerimizde anlama ve öğrenmeye yönelik farklılaştırılmış grup çalışmaları, grafik hesap makineleri, ipadler ve web kaynaklı alıştırmaları içeren programlar kullanılır.

Her yıl isteyen 9.- 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz için CEMC Fermat ve Cayley yarışmalarına katılma olanağı mevcuttur. Ayrıca Tübitak yarışmaları ve farklı proje yarışmalarına da hazırlık yapmakta ve katılmaktayız.

Lise Matematik derslerinde öğrencilerimizin aşağıdaki becerileri edinmeleri hedeflenir:

• Lise programında ve yüksek öğrenimlerinde gerekli olacak temel matematiksel becerileri kazanmalarına yardımcı olmak
• Günlük hayatlarında karşılaştıkları veya karşılaşacakları olayları analiz etme, modelleme ve yorumlar yapabilmeleri için gerekli matematiksel becerileri kazandırarak doğru kararlar verebilmelerini sağlamak
• Matematik dilini bilmelerini ve doğru kullanmalarını sağlamak
• Kendilerine gerekli matematik ile ilgili kaynaklara ulaşabilmelerini ve bu kaynakları doğru şekilde kullanabilmelerini sağlayacak becerileri oluşturmak
• Güncel teknolojiyi (grafik hesap makinesi, ipad…) matematik öğrenimine destek olacak şekilde ileri düzeyde kullanmalarını sağlamak
• Değişiklik ve yeniliklere açık olmalarını sağlamak
• Disiplinli çalışma alışkanlıklarını geliştirmek
• Analiz ederek rasyonel ve eleştirel düşünmelerini sağlamak
• Matematik dersinde zorlanan öğrencilere destek olurken başarılı öğrencileri de bir basamak ileri taşımak
• Ulusal ve uluslararası matematik sınavlarına yönelik çalışmak isteyen öğrencilere destek olmak.

Fen Bilimleri eğitimi, öğrencilerin yaratıcılıklarını, araştırma-sorgulama becerilerini, çevreye duyarlılıklarını geliştirmeyi ve öğrencilere değişen dünyada ve Türkiye’de gelişmekte olan teknoloji yoluyla bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmeyi amaçlar.

Proje çalışmaları, öğrencilerin ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmelerine olanak tanıyarak dünyaya daha geniş bir pencereden bakmalarını sağlar.

9-12 fen derslerinde öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

Fen Bilimleri Bölümü; fizik, kimya, biyoloji derslerinden oluşmaktadır. Bütün alanlarda öğrencilerin laboratuvar ortamında; yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri öncelikli hedefimizdir.

Lise programında ve yükseköğrenimlerinde gerekli olacak temel bilimsel becerileri kazanmalarına yardımcı olmak

• Araştıran, sorgulayan, muhakeme edebilen, yaratıcı düşünen, problem çözebilen, özgüvenli, iş birliğine açık, kendisini ifade edebilen, girişimci, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen öğrenciler yetiştirmek
• Fen bilimlerinin, mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahip biyoloji, fizik kimya ve çevre sistemleri alanına ilişkin temel bilgilere sahip, doğal çevrenin keşfedilmesine ve uyum içinde yaşanmasına yönelik becerilere sahip, kültürel ve evrensel değerlere saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, fen bilimleriyle diğer disiplinleri bütünleştirerek, teorik bilgilerini ve becerilerini uygulamaya ve ürüne dönüştürme sürecini yönetebilen bireyler yetiştirmek
• Bilimsel fikirleri değerlendirmek, merak uyandırmak, sentezlemek, problem çözmek, doğru analiz ve hesaplama yapabilmek ve sonuçları uygun şekilde sunmak ve terminolojiyi doğru kullanmak
• Çalışmalarını planlama, derslere hazırlanma ve doğru zamanlama gibi etkili çalışma alışkanlığı edinmek
• Kendilerine gerekli fen bilimleri ile ilgili kaynaklara ulaşabilmelerini ve bu kaynakları doğru şekilde kullanabilmelerini sağlayacak becerileri oluşturmak
• Değişiklik ve yeniliklere açık olmalarını sağlamak
• Uygulamalı çalışmalarda ve problem çözme etkinliklerinde laboratuvar ortamına, teknolojiye ve araç gereçlerin ileri düzeyde kullanımını sağlamak
• Uygulamalı çalışma yaparken kendinin ve başkalarının sağlık ve güvenliğini koruma sorumluluğunun bilincinde olmak
• Güncel konularla ilgili karar alırken öğrendiği ilke ve kavramları kullanmak
• Fen Bilimleri derslerinde zorlanan öğrencilere destek olurken başarılı öğrencileri de bir basamak ileri taşımaktır.

Sosyal Bilimler Programı, öğrencilere; sosyal yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Bölümde yer alan tarih, coğrafya, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde temel yaklaşım, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerin çevreyi, dünyayı tanımalarına, tarih, çevre, doğa, kültür bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak temel amaçtır.

Öğrencilere salt bilgi aktarmaktan çok bilgiye ulaşacakları etkin ortamlar hazırlamak, sunumlar, dramatizasyonlar, senaryolar hazırlamalarını sağlamak, böylece yeteneklerini keşfetmede onlara rehberlik yapmak öncelikli hedeflerimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda:

• Felsefe derslerinde İlkçağ’dan günümüze dek düşünürlerin fikirleri, felsefi sorunlar ve temel felsefi akımları
• Sosyoloji dersinde toplumsal olayları ve yaşadığı topluma ait bilimsel verileri
• Coğrafya derslerinde lise öğrenimi boyunca doğal sistemler, beşeri sistemler, mekansal sentez, bölgeler, ülkeler, çevre ve toplum, temel alınan konulardır
• Tarih derslerinde ise, İlkçağ’dan günümüze kadar geçen sürede insanlık tarihinin önemli dönemleri, Türkiye’nin kültür tarihinin gelişimi ve değişimi, Türk ve dünya tarihindeki önemli şahsiyetler, önemli olaylar ve eserler konuların temelini oluşturur.

İngilizce derslerinde, öğrencilere, ileriki eğitim hayatlarında ve kariyerlerinde gerekecek çok çeşitli İngilizce becerileri sunulmaktadır. 12. Sınıfın sonunda, öğrencilerin çeşitli durumlarda akıcı ve etkin bir şekilde iletişim kurabilmeleri ve deneme, anı, araştırma ödevi, edebiyat analiz raporları gibi çeşitli akademik yazılar hazırlayabilmelerini bekliyoruz. Son olarak, öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini kullanmalarını ve çeşitli bağlamlarda konuşulan ana dili İngilizce olan kişileri anlamalarını hedefliyoruz.

Dersin amaçları:

• Söylenen kelimeyi anlamak ve çeşitli konuşma ve dinleme aktivitelerine etkin bir şekilde katılmak
• Farklı kaynaklardaki materyali okumak, anlamak ve cevap verebilmek
• Yazarların etkin olabildikleri temaları ve tarzları fark etmek ve takdir etmek
• Yazılı dilde anlam oluşturmak ve iletmek; tarzı dinleyici ve amaca uygun seçmek, olarak sıralanabilir.
Öğrenciler, 10. Sınıfın sonunda hem iç hem de dış sınavlara tabi tutulacaklardır.

Hedefimiz, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve özgünlüklerini geliştirerek estetik ilkeler içinde çalışmalar üretmesidir. Öğrencilerimizi evrensel değerlere sahip, sanat tarihinin geçmişten günümüze gelişimini kavrayarak analiz edebilen ve güncel sanat etkinliklerine de duyarlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu süreçte her türlü malzemeden yararlanarak kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak ve grup çalışmalarına yer vererek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.
Görsel sanatlar dersi öğretim programımız; 9. ve 10. sınıflarımızda MEB müfredatına uygun olarak üç öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır.

• Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
• Görsel Sanat Kültürü
• Tarihi Çevre ve Müze Bilinci

Yıl boyunca yaptığımız tüm sanat etkinliklerimiz, Fen Bienal’e hazırlık niteliğindedir.

Sanat Temel Alanlar

Görsel sanatlar temel müfredatı, üç eşit ve birbiriyle ilişkili alandan oluşmuştur;

Görsel Sanatları İletmek
Görsel Sanatlar Yöntemleri
Bağlamda Görsel Sanatlar

Öğrencilerin, aşağıdaki uygulamalarla temel ders müfredatını araştırmaları hedeflenmektedir;

• Kuram uygulaması
• Sanat uygulama teknik ve yöntemleri
• Müzelerle ilgili çalışma.

Sanat eğitiminde önemli beklentilerden biri de öğrencilerin hem seviyelerinde görsel sanatlar portfolyosu hazırlamalarıdır.
Bir diğer önemli beklentimiz ise aşağıda yer alan en az iki başlıktan, en az üç “sanat uygulama yöntem ve tekniği” seçerek çalışmalarını gerçekleştirmeleridir.

Neler Yapıyoruz?
Öğrencilerimizin Kişisel Sergisi

Görsel sanat dallarına ilgisi olan ve bu alanda çalışmalar üreten öğrencilerimizin sergi açmalarına olanak tanımaktayız. Öğrencilerimizin sergi açabilmeleri için sanat derslerine etkin katılımları, sanatsal kriterlere uygun yaratıcı ve orijinal çalışmalar yapmaları, okul içi ve dışı çalışmalara devam etmesi gerekmektedir. Böylece öğrencilerimizin arkadaşlarına örnek olmalarını ve sanatı hayatlarının bir parçası haline getirmelerini hedeflemekteyiz.

Karikatür Etkinliği

Sanat bölümü etkinlikleri içinde önemli bir yeri olan karikatür etkinliğimiz öğrencilerin çizgisel güçlerini, düşünme süreçleri ile birleştirdikleri organizasyonlarımızdan biridir. Her yıl düzenlediğimiz etkinliğimizin, o yıla özgü belirlenen bir konusu bulunmaktadır. Ünlü karikatüristlerimizden oluşan konuklarımız ile planladığımız söyleşiler ve çalıştaylar karikatür sanatına dikkat çekmeyi sağlamaktadır. Karikatür etkinliğimiz öğrencilerimize evrensel bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Sanat Şenliği

Her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen Sanat Şenliğimiz, tüm sınıf seviyelerimizde uygulanmaktadır. Eğlenceli bir ortamda görsel sanatların farklı alanları ve sanatçılarıyla bir araya gelen öğrencilerimiz, etkinlik sürecinde yaratıcı tasarımlarla kendilerini ifade etmektedir.
Sanatçılar Okulda

Görsel sanatların içinde yer alan resim, heykel, seramik, fotograf vb. alanlarda çalışmalarını sürdüren sanatçılar, 1-2 aylık periyodlar içerisinde haftanın bir günü okulumuzda misafir edilmektedir. Bu süreç, öğrencilerimizin bir sanatçının yaratım sürecinin, her aşamasını gözlemlemeleri, yaşayarak öğrenmelerine olanak sunmaktadır. Ayrıca sanatçı ile söyleşiler ve çalıştaylar edinilen sanatsal bilgilerin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Müzik dersi öğretim programımız, 9 ve 10. sınıflarımızda MEB müfredatına uygun olarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerimiz daha önceden seçtikleri enstrümanlarıyla çalışmalarına devam ederek çeşitli yarışma ve festivallere katılırlar. Müzik Programı ise, standart ve ileri seviye olmak üzere iki ayrı programdan oluşmaktadır. Bu program, okulun ve çevrenin imkânları, öğrencilerin eğilimleri ve günün müzik anlayışı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Öğrencilerimizin doğaçlamanın doğasını ve değerini anlamalarını, seslendirme ve beste yapma çalışmalarına yönlenmelerini, kendi müzik becerilerinin farkına varmalarını ve bunları güvenle kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.

Hedeflerimiz:

• Sanata ve kültüre özen gösteren, araştırmacı, kaliteli müziği ayırt edebilen bireyler yetiştirmek
• Müziksel oyunlar, dinleme, yaratıcılık, ritm, vücut dilini kullanma ve nota öğrenme becerilerini geliştirmek
• Kültür, sanat ve müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavramalarını sağlamak
• Müzik teknolojisinin günümüzdeki uygulamalarına ilgi duymalarını sağlamak
• Sesleriyle ve enstrümanlarıyla uygun müzik topluluklarına katılabilmelerini sağlayarak okul içinde ve dışında etkinliklere katılmak

Müzik Dersi Hedeflerimiz:

• Farklı kültür, tarih ve stillerden gelen müzik türlerini anlama, tanıma ve takdir etme duygularını geliştirmek
• Eleştirel bakış açısı, dinleme, tanımlama, müzik yazma ve icra etme için gerekli olan becerileri geliştirmek
• Önceden öğretilen müzikal seslere, vermeleri beklenilen tepkileri geliştirmek
• Batı müzik geleneğinde oluşan değişimleri ve devamlılıkları (dönemler) tarihsel bir perspektifle görmelerini sağlamak
• 20.yy daki müzik türlerinin renkli yapısını kavramalarını sağlamak
• Kendi kültürünün dışındaki müzik türlerinin farkına varmalarını ve anlamalarını sağlamak.

Derslerimizde; fiziksel etkinlikler, oyun ve spor yoluyla öğrenme temellerine bağlı olarak öğrencilerimizin sosyal, duygusal, ahlaki ve fiziki gelişimine katkıda bulunmayı aynı zamanda öğrenci merkezli ortamlarda, kendi öğrenmelerini yapılandırmalarına imkânlar vererek, aktif ve sağlıklı hayat alışkanlığı kazandırmayı amaçlarız. Öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunlara bireysel ve grup olarak örnek çözümler üretmesi, eleştirel ve yansıtıcı düşünmesini önemseriz. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde, bireysel farklılıklara dikkat ederiz.

Beden Eğitimi Derslerinde öğrencilerimiz:

• Günlük yaşamına sporu entegre edebilir
• Temel hijyen ve beslenme bilgilerine sahiptir
• Spor yaparak çevresindekilere örnek olur
• Sağlıklı beslenme ve spor arasında ilişki kurabilir
• Günlük yaşamında ilgi duyduğu spor branşını takip eder ve yorumlayabilir
• Katıldığı müsabakalar sonrası teknik ve taktiksel olarak yorumlayabilir
• Gelişmekte olan spor branşlarını bilir
• Dünya çapındaki büyük spor organizasyonlarını bilir
• Adil oyun ruhunu bilir
• İlgi duyduğu branşta spor organizasyonları kurabilir, hakemlik yapabilir
• İlkyardım temel bilgilerine sahiptir
• Vücuduna zararlı olabilecek maddeleri bilir bunları kullanmamaya özen gösterir
• Olimpiyatlarla ilgili başarılı olan sporcuları ve başarılarını bilir
• Düzenli etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri hayatında ve kişisel gelişiminde kullanabilir.