FEN KOLEJİ

REHBERLİK SERVİSİ

Anaokulu, çocuklara ilk defa okul kavramıyla tanıştıkları, kurallı bir öğrenme ortamını deneyimledikleri, ailelerinden ayrılıp yaşıtlarıyla ve başka yetişkinlerle paylaşımda bulundukları, kişisel becerilerini geliştirdikleri, sınırlarını ve yeteneklerini keşfedip sergileyebildikleri sosyal bir ortam sağlar. Anaokulunda öğrenciler, öğretmenlerinin yakın ilgi ve yönlendirmesiyle kademeli olarak kendine yeten, sorumluluk sahibi ve özgün bireylere dönüşme yolunda önemli adımlar atarlar. Bu dönem, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak değişim ve gelişimlerini en hızlı gözlemleyebileceğimiz dönemlerden biridir. Tüm bu alanlardaki gelişimsel özelliklerin yaşanma şekli de hızı da elbette her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir.

Gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Rehberlik Bölümümüz, söz konusu dönemin yaş özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür. Bu dönemde gelişimi destekleme amaçlı yapılan herhangi bir müdahale çocuklarda ileriki dönemlere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar yaratmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir. Öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için velilerimizi de bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.

Öğrencilerimize:
• Bireysel özelliklerinin farkına varmaları ve yeterliliklerini geliştirmeleri
• Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri
• Duygularını tanımaları, ortama uygun şekilde ifade etmeleri ve duygularını düzenleme becerisi edinmeleri
• Kendi sınırlarını korumaları ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri
• Sorun çözme ve etkin iletişim becerileri edinmeleri
• Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri, başkalarıyla saygılı ve nitelikli ilişkiler kurmaları
• Bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme sürecinde aktif rol almaları
• Otonomi kazanmaları ve sorumluluk almaları
• İlkokula hazırlık becerilerini geliştirmeleri için destek oluruz.
• Rehberlik servisi çalışmalarını, aile desteği ve iş birliğinin önemine inanarak bu hedefler doğrultusunda yürütür. Çocuğun gelişiminin desteklenmesi amacıyla öğrenciyle doğrudan veya dolaylı etkileşimi olan herkesin iş birliği esas alınmaktadır. Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri gerçekleştirmenin yanı sıra onların gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda, uzmanların davet edildiği veya kendi ekibimizin düzenlediği veli eğitim seminerleri düzenlenir.
• Öğrencilerimiz, sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve akademik destek ve çeşitli rehberlik etkinlikleriyle ilkokula hazır bir şekilde bir sonraki eğitim basamağına geçerler.

1-4. sınıflarda koordineli bir program uygulayan ve çeşitli hizmetler veren üç rehber öğretmen bulunmaktadır. Fen Okulları’nın Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin misyonu Fen Okulları’nda zihinsel gelişimin yanı sıra kişisel gelişimi öncelikli hedef alarak, çeşitli kaynaklar yoluyla gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri sunabilmektir. Okulumuzun rehberlik programı öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yaklaşım ve içerik olarak “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” hizmetleri sunmayı amaçlayanFEN Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, öğrencilerin;

• Kendilerini tanımalarına
• Sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine
• Kendine – başkalarına saygılı olmalarına
• Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine
• Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmelerine
• İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

1. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK

Okul psikolojik danışmanının öncelikli görevi, öğrencilere doğrudan destek hizmetleri sağlamaktır. Bu nedenle okul psikolojik danışmanının okulda geçirdiği bir günün önemli bir kısmı öğrencilere yönelik servisler için planlanmaktadır. Okul psikolojik danışmanları öğretmenler ile yakın ilişki içinde çalışarak öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmaktadır.


Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik, öğrencilerden gelen talep (gönüllü) ya da diğer kişiler tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda öğrenci ile yapılan planlı ya da spontan görüşmelerdir. Amaç, öğrencinin bulunduğu durumu değerlendirmesine yardımcı olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, duygusal rahatlama sağlamak ve özel durumlara yönelik öğrenci ile ortak hareket planı belirleyebilmek ve uygulanması sırasında destek verebilmektir.
Fen Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi farklı ihtiyaçlara yönelik dönemsel grup çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Bunlardan bazıları;

• El-göz koordinasyonu ve küçük kas çalışmaları
• Dikkat çalışmaları
• Sosyal beceri programı.
• Rehberlik servisi olarak senede bir kere her öğrenci için özel kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, ilgili psikolojik danışman tarafından farklı alanlarda öğrencinin geldiği gelişimsel noktaları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu değerlendirme 1- 4. sınıf düzeylerinde öğrencilerin gelişimlerini basamak basamak göstermekte ve öğrencinin hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi akademik birimlere doğrudan destek verir. Öğrenme ortamlarının etkinleştirilmesine yardımcı olur. Farklı öğrenen öğrencilere yönelik sınıf içi destek ve bireysel çalışmalar yapar. Ayrıca bireyselleştirilmiş eğitim programlarını (BEP) hazırlar ve uygular. BEP bulunduğu sınıf düzeyinin standartlarına-hedeflerine ulaşamama riski taşıyan öğrenciler için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programıdır. Bu özel durumu olan öğrenciler için müfredat hedefleri önemli ölçüde değiştirilmekte ve öğrenciye özel yeni hedefler belirlenmektedir. BEP, liderliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisi tarafından yürütülen ve öğrencinin tüm öğretmenlerini kapsayan bir komisyon tarafından oluşturulur. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi bünyesinde yer alan ve ilgili öğrenci için görevlendirilen uzman, aile, öğretmenler ve diğer ilgili profesyonellerle işbirliği içinde BEP ile ilgili toplantılar düzenler, hedeflerin belirlenmesini sağlar ve gerekli özel eğitim çalışmalarını planlar / yapar.

2. ÖĞRETMENLERE YÖNELİK

Rutin görüşmeler sayesinde tüm öğrencilerin gelişimleri yakından takip edilir. Öğretmenlerle ortaklaşa alınan kararlar vasıtasıyla öğrencinin her alandaki gelişiminin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Öğretmenlere yönelik çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları ve çalışma grupları yapılmaktadır.

3. VELİLERE YÖNELİK

Veliler ile yakın ilişki içerisinde yer alarak (veli görüşmeleri) öğrenci gelişimini her alanda en üst düzeyde tutmak ana hedeftir.
FEN Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi her yıl düzenli olarak Veli Eğitim Programları gerçekleştirmektedir.

Veli sunumlarından bir örnek ve kaynak kitap listeleri;

• Ön ergenlik dönemi ile ilgili sunum
• Öğrenme ve Zihinsel Süreçler isimli sunumun kaynak kitap listesi

4. OKUL GENELİNE YÖNELİK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, FEN Okulları öğrenci kayıt kabul sürecinde yer almaktadır. Aday öğrencilerin mülakatları ve aile görüşmelerinde okul psikolojik danışmanı önemli bir görev üstlenmektedir.

Ortaokul yılları öğrencilerin ilkokulun çocuksu telaşlarının ve oyunlarının yerini yavaş yavaş ergenliğin ve büyüme kaygılarının aldığı oldukça değişken ve hızlı bir dönemdir. Bu döneme özgü gelişimsel özelliklerin yaşanma şekli de hızı da elbette öğrencinin bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir.
Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan rehberlik bölümümüz, söz konusu dönemin özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak çalışmalarını yürütür.

Öğrencilerimizin;

• Farkındalıklarını geliştirmeleri
• Olumlu benlik kavramına sahip olmaları
• Etkin çalışma alışkanlıkları kazanmaları
• Karar verme
• Sorumluluk alma.

Sorun çözme ve iletişim becerileri edinmelerine yönelik planlanan etkinlikler bu yıl hayata geçirilen Öğrenci Danışmanlığı Programı ile desteklenir. İlgili komite tarafından hazırlanan içerik danışman öğretmen tarafından öğrencilerle interaktif olarak paylaşılır.

VELİ / EĞİTİM SEMİNERLERİ

Ergenlik döneminin önemli gelişimsel süreçlerinden biri olan bedensel-cinsel gelişim konusunda farkındalıklarını artırmak, sağlıklı bir şekilde büyümelerini desteklemek için Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından öğrenci ve velilerimize yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları ve seminerler planlanır.

Velilerimizin çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurmalarını, gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını desteklemek amacıyla alanında uzman konuklar okula davet edilir. Rehberlik Servisi ayrıca her yıl velilerimizin ihtiyaçlarına yönelik seminerler düzenler.

MESLEKLER GÜNÜ

Ortaokul döneminde öğrencilerimiz ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmeye başlarlar. Bu süreç, onlara gelecekte seçebilecekleri iş ve meslek konusunda kendilerine dair önemli ipuçları verir. Güncel meslek ve alanları tanıtmak amacıyla her yıl Meslekler Günü düzenlenerek öğrencilerin kendilerine dair farkındalıkları artırılmaya çalışılır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi çalışmalarını; aile desteği ve iş birliğinin önemi, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesi hedefleri doğrultusunda sürdürür. Rehberlik Servisi çalışma prensibi, öğrenci ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven ilkesine dayanır.

Öğrencilerimiz, sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve akademik destek ve çeşitli rehberlik etkinlikleriyle ortaokul seviyesine uyum sağlayarak bir sonraki eğitim basamağı olan liseye hazırlanırlar.

Bölümümüz, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını benimser ve uygular. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir, öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.

Programımız öğrencinin:

• Kendini tanıması ve ifade etmesi
• Duygularını tanımlaması
• Davranışlarıyla duygu ve düşünceleri arasında bağlantı kurması
• Öz disiplin geliştirmesi
• Etkin çalışma alışkanlıkları kazanması
• Hedef belirlemesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi.

Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi etrafında şekillendirilir. Bu yıl hayata geçirilen Öğrenci Danışmanlığı Programı ile desteklenen ve ilgili komite tarafından hazırlanan içerik danışman öğretmen tarafından öğrencilerle interaktif olarak paylaşılır.

VELİ / EĞİTİM SEMİNERLERİ

Ergenlik döneminin önemli gelişimsel süreçlerinden biri olan bedensel-cinsel gelişim konusunda farkındalıklarını artırmak, sağlıklı bir şekilde büyümelerini desteklemek için Türkiye Aile Sağlığı ve Planması Vakfı (TAPV) tarafından öğrenci ve velilerimize yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları ve seminerler planlanır.

Öğrencilerimiz, yapılan bireysel görüşmeler ve çeşitli rehberlik etkinlikleri ile etkin iletişim kurma, karar verme, problem ve çatışma çözme gibi becerileri geliştirirler.

Yurt içi ve Yurt dışı Üniversite Danışmanlığı birimleri ile iş birliği içinde kariyer danışmanlığı etkinlikleri planlanır.

Öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri gerçekleştirmenin yanı sıra onların gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda, uzmanların davet edildiği öğrenci ve veli eğitim seminerleri düzenlenir.